در این دسته سموم کشاورزی براساس کاربرد تقسیم بندی می شوند.

سموم کشاورزی براساس کاربرد هیچ محصولی در این دسته بندی موجود نیست