نماد اعتماد الکترونیکی

فهرست محصولات این تولید کننده خزر سم کود

استامی-پراید-اکا-acetamiprid-آبامکتین-اتیون-ایمیداکلوپرید-ایندوکساکارب-هانتر-پرمترین-پروفنوفوس-پیریدابن-پیری پروکسی فن-تری کلرفن-تیودیکارب-دلتامترین-دیکلرووس-دیمتوات-کریسایپ-سایپرمترین-فن والریت-هیرو-کلرپیریفوس-هگزافلومورون-اورد-الیت-پروکلزار-ایپرودیون-کاربندازیم-پنکونازول-تبوکونازول-تیوفانات متیل-سولفور

استامی-پراید-اکا-acetamiprid-آبامکتین-اتیون-ایمیداکلوپرید-ایندوکساکارب-هانتر-پرمترین-پروفنوفوس-پیریدابن-پیری پروکسی فن-تری کلرفن-تیودیکارب-دلتامترین-دیکلرووس-دیمتوات-کریسایپ-سایپرمترین-فن والریت-هیرو-کلرپیریفوس-هگزافلومورون-اورد-الیت-پروکلزار-ایپرودیون-کاربندازیم-پنکونازول-تبوکونازول-تیوفانات متیل-سولفور

بیشتر

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.